Политика за защита на лични данни

Валидна към дата 24-03-2020

Моля прочетете внимателно настоящия документ – Политика за защита на личните данни, за да бъдете сигурни, че сте напълно информирани.

За нас е важно Вие да бъдете максимално информирани как и защо обработваме предоставените лични данни. Процесът на обработка е прозрачен за Вас.

Политиката за защита на лични данни е приоритет за ВЕС България и определя как се събира и обработва личната информация от бизнес клиентите, които посещават и използват уебсайта www.ves.bg

Посещавайки уебсайта www.ves.bg Вие се съгласявате, че ние ще събираме и обработваме предоставените от Вас лични данни, както е описано в настоящия документ – Политика за защита на личните данни.

ВЕС България, в качеството си на администратор на лични данни – ВЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК № 130485237, адрес за контакт: София 1421, бул. Черни връх № 33, ет. 2, офис 6, email: vesbg@ves.bg, телефон: 0899166300, разбира отговорността си при обработката на личните Ви данни и полага усилия за защита, контрол и неприкосновеност на предоставените от Вас лични данни.

ВЕС България прилага разумни предпазни мерки, които периодично преразглежда и обновява, за да гарантира поверителността на личните Ви данни с които разполага от:

 • Неоторизиран достъп;
 • Промяна;
 • модифициране;
 • унищожаване;
 • злоупотреба;
 • загуба;
 • разкриване.

Екипът на ВЕС България е запознат с:

 • Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните);
 • Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му;
 • Ръководствата и насоките на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и работната група по чл. 29 (след 25.05.2018 г. – на Европейския комитет по защита на данните).

ВЕС България обработва следната категория „обикновени“ лични данни:

 • Име и фамилия, телефон и имейл адрес на лицето изпратило запитването и/или заявката за изработка или доставка;
 • Име и фамилия, телефон и имейл адрес на получателя и/или материално отговорното лице при издаване на фактура;
 • Име и фамилия, телефон, имейл адрес и адрес за доставка за получаване на куриерската пратка;
 • Име и фамилия, телефон и имейл адрес за контакт относно счетоводни, договорни и банкови документи.

ВЕС България събира, съхранява и обработва предоставените от Вас личните данни за следните цели:

 • Търговска дейност;
 • Счетоводство;
 • Законово определени цели.

ВЕС България предоставя или разкрива лични данни извън организацията на:

Публични държавни и местни органи на управление:

 • Национална агенция за приходите;
 • Национален осигурителен институт;
 • Министерство на вътрешните работи;
 • Съдебни органи;
 • Контролни органи.

Юридическите лица, обработващи лични данни от името на администратора ВЕС България по негово нареждане или договорно възлагане:

 • Счетоводна кантора;
 • Адвокатска кантора;
 • ИТ компания – поддържаща счетоводната система;
 • ИТ компания – поддържаща хостинг на домейна www.ves.bg;
 • ИТ компания – поддържаща информационната система;
 • ИТ компания – поддържаща имейла на ves.bg;
 • Подизпълнители по договор за куриерски услуги;
 • Подизпълнители за куриерски услуги, посочени от клиента;
 • Google Adwords – персонализиране на реклами и анализ на трафика;

Mailchimp - платформа за имейл маркетинг.

ВЕС България събира лични данни чрез сайта www.ves.bg и/или посредством други информационни канали. Данните се обработват и използват за улесняване на търговските взаимоотношения с Вас.

Обработката и използването включва, но без да се ограничава до:

 • Управление на бизнес запитвания;
 • Обработка на търговски заявки;
 • Изпълнение на клиентски заявки;
 • Издаване на счетоводни документи;
 • Обработка на банкови документи;
 • Подготовка и изпращане на клиентски заявки.

Автоматично събиране на неперсонализирана информация

Когато посещавате сайта www.ves.bg, ние можем да събираме нелични данни:

 • Операционна система;
 • Вид на интернет браузер;
 • Брой на посещенията;
 • Средно време;
 • Прегледани страници.

Ние можем да съхраняваме, обработваме и/или да предоставяме анонимни данни за обработка и анализ на дружества, с които сме в договорни отношения. Обработваните данни са анонимни. Целта ни е постоянно да подобряваме качеството на предлаганите стоки и услуги в сайта www.ves.bg

Допълнителни онлайн данни

Допълнителни онлайн приложения в сайта www.ves.bg (plugins, widgets, forms) могат да изискват въвеждането на бизнес и/или техническа информация. Предоставяйки информацията Вие доброволно се съгласявате за нейното обработване и съхраняване за бъдещи маркетингови и/или търговски цели. Ако постъпи искане за премахване на предоставената информацията ние ще започнем процедура за нейното изтриване.

Линкове към други уебсайтове

Уебсайтът www.ves.bg съдържа линкове към други уебсайтове, които собственост на несвързани трети страни с ВЕС България..

Вградените линкове в уебсайта www.ves.bg са за ваше удобство, но използвайки ги, Вие напускате уебсайта www.ves.bg и отговорен за защита на личните Ви данни е посрещащият уебсайт.

Лични данни, за които няма указано законово изискване за съхраняване, се унищожават една година след датата на последната направена заявка.

Достъп до личните данни

ВЕС България ще предостави информация за личните данни, която съхранява за физическото лице поискало писмено тази информация. Физическото лице може да изиска:

 • Актуализиране на част от информацията;
 • Допълване на част от информацията;
 • Коригиране на част от информацията;
 • Изтриване на част от информацията;
 • Премахване (заличаване) на цялата информация, ако информацията е неточна или непълна за него;
 • Възражение срещу обработването и преносимостта на данните;
 • Да подава жалба до КЗЛД или до съда.

Права на ЕС за защита на личните данни

При условие, че вашите лични данни се обработват в ЕС и/или сте гражданин на ЕС, общият регламент относно защитата на лични данни Ви дава права съгласно закона. По-конкретно правото на достъп, коригиране или изтриване на Личните Ви данни, които ВЕС България съхранява за вас. Повече информация за правилата относно защитата на личните данни, както и органи, натоварени с прилагането им https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_bg

Искане за предоставяне или премахване на информация може да бъде направено чрез имейл адрес vesbg@ves.bg

ВЕС България прилага разумни усилия за превенция на разкриване на предоставената от Вас информация на трети страни, освен в случаите, когато третитте страни са свързани с поддръжката на хостинг услугата на сайта www.ves.bg

Бъдещи промени в настоящата политика за защита на личните данни

ВЕС България си запазва правото да обновява настоящата политика за защита на личните данни, за да се отразява точно нормативната уредба, както и вътрешно-фирмените си правила за събиране и обработване лични данни.