Авторски права

Валидни към дата 24-03-2020

В случаите, когато се предоставят графични файлове за изпълнение на поръчката отговорност за спазването на авторските права носи изпращащата страна. ВЕС България приема, че изпращащата страна е собственик на авторските права на марката във всички модели, проекти и образци или че има право от притежателя на правата да използва марката за целите на настоящата поръчка. ВЕС България съхранява проекти, мостри и графични файлове в рамките на една година от последната поръчка, след което те се унищожават.